Ý nghĩa của nghệ thuật khái niệm

Nghệ thuật khái niệm là gì:

Khái niệm nghệ thuật là tên của một phong trào nghệ thuật trong đó khái niệm được ưu tiên hơn đối tượng. Nó được ra đời vào những năm 1960 và xuất hiện ở các quốc gia khác nhau như Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Ý, trong số những quốc gia khác.

Mục đích của nghệ thuật khái niệm là ủng hộ các quá trình phản ánh trí tuệ hơn sự kích thích các cảm giác thị giác. Theo cách này, nó bắt đầu từ nguyên tắc người xem tham gia vào quá trình giống như người tạo ra khái niệm.

Kiểu tiếp cận này dẫn đến một ý tưởng cơ bản: có thể có một trải nghiệm thẩm mỹ ngay cả khi không có đối tượng nghệ thuật nào hiện diện.

Bằng cách đặt câu hỏi về ý tưởng đã định trước về tính siêu việt của đối tượng nghệ thuật, nghệ thuật quan niệm mở ra một lĩnh vực khám phá thẩm mỹ mới dẫn đến sự hình thành nhiều khuynh hướng và nhóm ở các vĩ độ khác nhau.

Phong trào có tiền thân của nó trong kỹ thuật làm sẵn được phát triển bởi Marcel Duchamp và các nghệ sĩ Dada khác. Các làm sẵn nó bao gồm việc lấy một đồ vật hàng ngày, giải văn bản hóa nó và can thiệp vào nó.

Thuật ngữ "nghệ thuật khái niệm" được lấy từ một bài tiểu luận được chuẩn bị bởi Henry Flynt vào năm 1961, có tựa đề Nghệ thuật khái niệm. Trong bài luận này, Flynt có một cuộc hành trình qua những bước chuyển mình của nghệ thuật trong suốt thế kỷ 20. Nghệ thuật khái niệm cũng đã được gọi là nghệ thuật thông tin, nghệ thuật phần mềm hoặc nghệ thuật ý tưởng.

Nghệ thuật khái niệm ra đời trong một thập kỷ gây nhiều tranh cãi, do sự xuất hiện của nhiều chương trình nghị sự: một bên là Chiến tranh Việt Nam, với những chi tiết tai tiếng đã được tiết lộ trên báo chí độc lập. Mặt khác, sự đầu tư vào nữ quyền, sự xuất hiện và phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông và các cuộc cách mạng xã hội khác nhau vào thời đó.

Xem thêm:

  • Nghệ thuật đương đại.
  • Nghệ thuật đại chúng.
  • Nghệ thuật trừu tượng.

Đặc điểm của nghệ thuật khái niệm

  • Coi trọng khái niệm hơn thẩm mỹ.
  • Xác định và báo cáo các vấn đề trong môi trường xã hội.
  • Nó đang gây tranh cãi.
  • Sử dụng châm biếm và châm biếm.
  • Nó bao gồm các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau (âm nhạc, văn học, nghệ thuật tạo hình, v.v.).
  • Sử dụng các phương tiện và kỹ thuật khác nhau: nghệ thuật video; làm sẵn; Nhiếp ảnh; hiệu suất; đối tượng nghệ thuật; cài đặt; cắt dán, trong số những người khác.

Các nhóm và nghệ sĩ quan trọng nhất của nghệ thuật khái niệm

Trong số các phong trào quan trọng nhất chúng ta có thể kể đến như sau: Fluxus, được tổ chức bởi George Maciunas và trong đó Yoko Ono đã tham gia; phong trào Nghệ thuật & Ngôn ngữ, được tạo ra bởi Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin và Harold Hurrell; và phong trào Nghệ thuật thư, được điều khiển bởi Ray Jonson, trong số những người khác.

Các nhân vật cá nhân có thể kể đến: Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Yves Klein và Piero Manzoni.

Tags.:  Công Nghệ-ĐổI MớI ĐiệN Tử BiểU ThứC Trong TiếNg Anh Khoa HọC