Ý nghĩa của trại tập trung

Trại tập trung là gì:

Trại tập trung là một cơ sở nơi những người bị giam giữ do họ thuộc một nhóm nhất định (có thể là sắc tộc, chính trị hoặc tôn giáo), chứ không phải vì phạm tội hoặc tội ác.

Các trại tập trung đã được sử dụng trong suốt lịch sử để giam giữ các đối thủ chính trị, các nhóm sắc tộc hoặc tôn giáo, những người có khuynh hướng tình dục nhất định, những người tị nạn hoặc di dời do xung đột chiến tranh, cũng như các tù nhân chiến tranh.

Theo cách này, trong những trung tâm này, mọi người không bị giới hạn vì những hành vi cá nhân của họ, vì đã vi phạm pháp luật hoặc phạm tội, mà vì là một phần của một số nhóm nhất định.

Những người vào trại tập trung chưa qua xét xử, thiếu bảo đảm về mặt tư pháp; tuy nhiên, trong các hệ thống đàn áp, tình trạng của những người này có thể được luật pháp che đậy.

Thuật ngữ "trại tập trung" lần đầu tiên được sử dụng trong Chiến tranh Boer lần thứ hai. Họ là những cơ sở do Vương quốc Anh điều hành ở Nam Phi. Ở đó, mọi người bị ngược đãi và lao động cưỡng bức.

Tuy nhiên, do thảm họa tàn khốc của Chiến tranh thế giới thứ hai trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, năm 1949, Công ước Geneva lần thứ tư đã được soạn thảo, với mục đích ngăn chặn dân thường bị đối xử vô nhân đạo trong các cuộc xung đột chiến tranh trong tương lai.

Xem thêm Holocaust.

Trại tập trung của Đức quốc xã

Các trại tập trung của Đức Quốc xã hoạt động trong giai đoạn từ năm 1933, với sự trỗi dậy của Adolf Hitler và hệ tư tưởng Đức Quốc xã lên nắm quyền, và năm 1945, với sự thất bại của Đức trong Thế chiến thứ hai.

Các trại tập trung của Đức Quốc xã là một loạt các cơ sở, nơi giam giữ tất cả những cá nhân được coi là kẻ thù của Nhà nước.

Trong số những tập thể bị nhốt trong các trại này, chúng ta có thể kể tên người Do Thái, người gypsies, người cộng sản và người đồng tính luyến ái.

Ở đó, những cá nhân này phải chịu đủ loại ngược đãi, lao động cưỡng bức, thí nghiệm khoa học và bị tiêu diệt hàng loạt.

Khoảng 15.000 trại tập trung được cho là đã được thành lập ở châu Âu do Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai. Người ta tuyên bố rằng khoảng 15 triệu người đã bỏ mạng ở đó.

Tags.:  Khoa HọC BiểU ThứC Phổ BiếN BiểU ThứC Trong TiếNg Anh