Ý nghĩa của ích kỷ

Ích kỷ là gì:

Ích kỷ là tính từ dùng để chỉ một người có tính ích kỷ. Nó cũng chỉ ra rằng có điều gì đó liên quan hoặc liên quan đến thái độ này. Ví dụ: "Anh ấy đã đưa ra một nhận xét rất ích kỷ."

Nó bắt nguồn từ từ "egoísmo" và đến lượt nó, từ tiếng Latinh Cái tôi ("I") và hậu tố -chủ nghĩa, và cho thấy tình yêu bản thân quá mức, tập trung vào lợi ích của bản thân và không quan tâm đến người khác.

Một số từ đồng nghĩa với "ích kỷ" là tham lam hoặc tham vọng. Nó có liên quan đến tính từ egocentric mặc dù từ này chỉ ra rằng bạn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Như từ trái nghĩa, các tính từ vị tha và rộng lượng có thể được chỉ ra.

Thuật ngữ này, như "ích kỷ", được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau:

Trong triết học, "ích kỷ đạo đức" và "ích kỷ lý trí" được nói đến như những khái niệm triết học chỉ ra rằng tư lợi được thực hành hoặc có giá trị ở cấp độ đạo đức hoặc lý trí.

Trong Sinh học, "chủ nghĩa vị kỷ sinh học" được sử dụng để chỉ xu hướng của một sinh vật đối với hạnh phúc của chính mình bằng cách trả giá cho người khác.

Trong Tâm lý học, "tâm lý vị kỷ" là một lý thuyết đề cập đến hành vi tư lợi của con người. Liên quan đến khái niệm này, có một số hành vi liên quan có thể đặc trưng cho một người ích kỷ, chẳng hạn như chủ nghĩa vị kỷ, coi mình là trung tâm và các hành vi xã hội chủ nghĩa.

Cũng có một luồng tư tưởng nói về "chủ nghĩa vô chính phủ ích kỷ".

Tags.:  Công Nghệ-ĐổI MớI ĐiệN Tử Câu Nói Và TụC Ngữ. BiểU ThứC Trong TiếNg Anh