Ý nghĩa của bình đẳng giới

Bình đẳng giới là gì:

Bình đẳng giới là một tập hợp các ý tưởng, niềm tin và giá trị xã hội liên quan đến sự khác biệt giới tính, giới, bình đẳng và công bằng liên quan đến các hành vi, chức năng, cơ hội, định giá và các mối quan hệ giữa nam và nữ.

Liên quan đến vấn đề này, sự phân biệt đối xử với phụ nữ đã được nhìn thấy trong những năm qua mà cô ấy không thể đưa ra ý kiến, và vai trò của cô ấy trong xã hội bị phân biệt đối với nam giới, vì anh ta được coi là có năng lực làm việc và về phần cô ấy, người phụ nữ chỉ dành riêng cho ngôi nhà và gia đình.

Tuy nhiên, trong những năm qua, phụ nữ đã chứng tỏ rằng họ có năng lực và khả năng đối với các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, do phụ nữ có những quyết định quan trọng trong các bối cảnh nói trên. Tương tự, cần làm rõ rằng phụ nữ vẫn tiếp tục đấu tranh không ngừng, do sự tồn tại của các nhóm có bằng chứng về sự thiếu bình đẳng giới.

Mục tiêu của công bằng hoặc bình đẳng giới là mang lại cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, điều kiện, cơ hội và đối xử như nhau, nhưng có tính đến các đặc điểm cụ thể của mỗi người để đảm bảo mọi người tiếp cận các quyền của họ.

Do đó, vấn đề không phải là loại bỏ những khác biệt, mà là đánh giá chúng và đối xử tương đương với chúng để khắc phục những điều kiện duy trì sự bất bình đẳng xã hội.

Theo cách này, bình đẳng giới có liên quan đến các khái niệm như bình đẳng, công bằng và nhân phẩm. Cuối cùng, bình đẳng giới là mang lại cho tất cả mọi người những gì tương ứng, gạt bỏ phân biệt đối xử nam hay nữ sang một bên, là cơ sở của công bằng xã hội, cho phép phát triển một xã hội công bằng, cân bằng, trong đó Quyền con người chiếm ưu thế.

Tags.:  Khoa HọC BiểU ThứC Trong TiếNg Anh BiểU ThứC Phổ BiếN