Ý nghĩa của Excel

Excel là gì:

Excel là một chương trình máy tính dành cho bảng tính điện tử do công ty Microsoft tạo ra.

Tên Excel xuất phát từ một từ trong tiếng Anh dùng để chỉ điều gì đó hoặc ai đó "nổi bật so với phần còn lại" hoặc "giỏi hơn những người khác".

Excel, còn được gọi là Microsoft Excel, là một phần của bộ công cụ cơ bản dành cho máy tính để bàn mà Microsoft đã cung cấp kể từ phiên bản đầu tiên, bao gồm các chương trình sau:

  • Microsoft Word hoặc Word: trình xử lý văn bản,
  • Microsoft Excel hoặc Excel - Trình tạo Bảng tính và Biểu đồ, và
  • Microsoft Powerpoint hoặc Powerpoint: tạo và thiết kế các slide cho bài thuyết trình.

Xem thêm Word.

Chức năng quan trọng nhất của Excel là tạo ra các bảng tính có chức năng sắp xếp và tính toán, một cách tự động thông qua việc đưa vào các công thức, một lượng lớn số hoặc mục. Do đó, Excel cũng đã trở thành một công cụ để xây dựng cơ sở dữ liệu.

Tags.:  BiểU ThứC Phổ BiếN Câu Nói Và TụC Ngữ. Khoa HọC