Ý nghĩa thể chế

Tổ chức là gì:

Tổ chức là một dạng tổ chức xã hội, dù là tư nhân hay công cộng, thực hiện một chức năng cụ thể trong xã hội, tuân theo các quy tắc và cấu trúc vai trò mà các thành viên phải tôn trọng để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Từ thể chế bắt nguồn từ tiếng Latinh học viện, thuật ngữ lần lượt được hình thành bởi tiền tố trong, có nghĩa là "thâm nhập"; từ statuere, có nghĩa là 'địa điểm' và hậu tố ion, có nghĩa là 'hành động và hiệu quả'.

Các thể chế được thành lập theo nhiều cách khác nhau. Một trong số đó là thông qua các văn bản, luật hoặc nghị định. Trong trường hợp này, chúng tôi nói về các tổ chức chính thức, chẳng hạn như chính phủ hoặc trường đại học, chẳng hạn.

Cũng có những thể chế không chính thức hóa, trong trường hợp này chúng ta nói đến các thể chế tự nhiên. Họ là những “hiệp hội” được hình thành từ chính động lực của họ, trong đó mỗi thành viên đóng một vai trò khác nhau và tất cả đều được điều chỉnh bởi những quy tắc xuất phát từ tập quán và chính bản chất của các mối quan hệ giữa con người với nhau. Ví dụ, gia đình. Trong đó, cũng như trong các thể chế chính thức, các chuẩn mực và hệ thống phân cấp hoạt động, tức là các hệ thống vai trò điều chỉnh các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Các loại tổ chức

Ngoài sự phân biệt quá rộng giữa các thể chế chính thức và thể chế tự nhiên, có nhiều cách phân loại các thể chế khác nhau.

Về thẩm quyền của họ, các tổ chức được phân loại là công cộng, tư nhân hoặc hỗn hợp.

Về lĩnh vực nghề nghiệp hoặc mối quan tâm của bạn, chúng tôi có thể đề cập đến các tổ chức chính trị, học thuật, lập pháp, v.v. Chúng ta hãy xem một số trong số chúng một cách riêng biệt:

Thể chế chính trị

Họ là tất cả những thể chế có trách nhiệm điều chỉnh hoạt động của xã hội trên phạm vi khu vực, quốc gia và quốc tế. Nó bao gồm các đảng phái chính trị, chính phủ và các tổ chức quốc tế (UN, OAS, v.v.).

Xem thêm Tổ chức.

Các tổ chức pháp lý

Họ có nhiệm vụ phân xử các mối quan hệ của các chủ thể trong trường hợp các bên có xung đột.

Các cơ quan lập pháp

Họ là những thể chế có thẩm quyền ban hành các luật và quy định giúp đảm bảo trật tự xã hội và thực hiện các quyền.

Các tổ chức khoa học và học thuật

Họ là những tổ chức được định hướng vào giáo dục và xây dựng kiến ​​thức, có thể là ở trình độ cơ bản, trung cấp hoặc cao hơn. Vì vậy, các trường phổ thông, trung học, cao đẳng và đại học là các tổ chức học thuật.

Thể chế kinh tế

Thể chế kinh tế là những thể chế điều chỉnh các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể xã hội khác nhau, cho dù chúng đã được bình thường hóa hay chưa: doanh nghiệp, xã hội, tập đoàn, v.v.

Học viện Tài chính

Họ là những định chế kiểm soát hệ thống ngân hàng của một khu vực, quốc gia hoặc cộng đồng quốc tế, có quyền quản lý nguồn lực của người tiết kiệm và cấp các khoản vay đầu tư. Ví dụ: ngân hàng và đơn vị cho vay.

Tổ chức tôn giáo

Nó đề cập đến tất cả các tôn giáo được tổ chức như một cộng đồng để trải nghiệm đức tin, cho dù họ có theo đạo hay không. Ví dụ: Nhà thờ Công giáo, Nhà thờ Luther, các tổ chức Hồi giáo, v.v.

Xem thêm:

  • Khả năng đáp ứng xã hội.
  • Kết cấu.

Tags.:  Công Nghệ-ĐổI MớI ĐiệN Tử Câu Nói Và TụC Ngữ. TổNg Quan