Ý nghĩa của Politology

Khoa học Chính trị là gì:

Khoa học chính trị là khoa học xã hội nghiên cứu thực tế chính trị. Khoa học chính trị còn được gọi là khoa học chính trị và lý thuyết chính trị.

Những người thực hành khoa học chính trị được gọi là nhà khoa học chính trị và phân tích, theo các thông số và công cụ cụ thể, các hiện tượng chính trị để giải thích chúng và hình thành các dự đoán.

Từ khoa học chính trị được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1948 bởi nhà khoa học chính trị người Đức Eugen Fischer-Baling (1881 - 1964) và đã gây nhiều tranh cãi do các học giả chính trị không quan tâm đến việc đưa ra một cái tên phù hợp và phổ biến.

Mặc dù thuật ngữ khoa học chính trị được sử dụng rộng rãi hơn khoa học chính trị, nhưng từ khoa học chính trị để mô tả các học giả về chính trị đã phổ biến hơn nhiều.

Nghiên cứu về chính trị nhất thiết bao hàm việc nghiên cứu về ‘Quyền lực’ và ảnh hưởng của nó đối với nhóm người nắm quyền hoặc thực thi quyền lực. Do đó, quan hệ quyền lực là quan trọng để biết các tác nhân liên quan và mạng lưới được dệt bởi những người có quyền lực trong chính trị.

Các thành phần tạo nên hiện thực chính trị mà nhà khoa học chính trị phải phân tích và tính đến là:

  • Các tác nhân xã hội hóa cá nhân hoặc nhóm
  • Cơ cấu hòa giải như các đảng phái chính trị và các nhóm lợi ích
  • Các thể chế chính trị như nhà nước
  • Các xu hướng chính trị, nghĩa là, các ý tưởng, quan điểm hoặc niềm tin chính trị thống trị
  • Các quy tắc chính thức để giải quyết xung đột
  • Các quy tắc chưa được chính thức hóa nhưng được chấp nhận để giải quyết xung đột
  • Tâm lý học quyền lực

Có 4 cấp độ lý luận trong khoa học chính trị: cấp độ lý thuyết, cấp độ mô tả, cấp độ giải thích và cấp độ dự đoán.

Bạn cũng có thể quan tâm đến việc đọc về khoa học xã hội tại đây.

Tags.:  BiểU ThứC Phổ BiếN Công Nghệ-ĐổI MớI ĐiệN Tử BiểU ThứC Trong TiếNg Anh